CTESC
Cercador

Dictamen 17/2012

sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 6,0 No escau 46% El Govern no ha acceptat les observacions referides als establiments de turisme rural. El CTESC havia fet observacions sobre dos apartats d’un article que han estat suprimits en la norma aprovada

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2012, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 17/2012 sobre el Projecte de decret d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

El Dictamen conté una observació general i quinze observacions a l’articulat.

Pel que fa als establiments d’allotjament turístic, el CTESC recomana que es reculli en el text normatiu la comunicació a l’administració de la baixa voluntària de per tal d’inscriure-la al Registre de Turisme de Catalunya. També es recomana que en la regulació dels fulls oficials de reclamació/denúncia es faci referència als fulls de queixa.

El CTESC considera que l’activitat d’agroturisme o cases de pagès és una activitat de diversificació de l’activitat agrària i que cal garantir que les cases que iniciïn la seva activitat tinguin arrel al territori i a la pagesia per la qual cosa es proposa que s’estableixi que si el titular és una persona jurídica, aquesta ha d’estar inclosa en el Sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya, llevat que es tracti d’una cooperativa agrària, i la majoria del seu capital ha d’estar en mans de persones agricultores professionals. Pel que fa als allotjaments rurals es considera que la persona titular ha de ser una persona física.

El CTESC considera que cal prioritzar la població que viu al territori i que no s’ha d’eliminar el requisit, vigent fins ara, de tenir una antiguitat mínima de 3 anys d’empadronament per obrir un establiment de turisme rural, tot i que es proposa l’excepció dels joves que s’incorporen a l’activitat agrària mitjançant els ajuts del Contracte global d’explotació.

Pel que fa als habitatges d’ús turístic, el CTESC considera que s’hauria d’establir en la norma que aquests habitatges no es poden utilitzar com a residència habitual. També es recomana que en la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’aquests habitatges es faci constar que s’està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.

Finalment, el CTESC ha realitzat unes observacions tècniques amb la finalitat de fer més entenedor el text normatiu i també recomana que es revisin articles per evitar que es puguin produir interpretacions errònies o contradiccions entre ells.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat