CTESC
Cercador

Dictamen 14/2013

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 5,0 No escau 50% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions sobre coherència interna del contingut de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2013, aprova per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 14/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i deu observacions a l’articulat.

En les observacions generals, el CTESC considera convenient que, estant en tràmit la creació d’un Registre estatal de professionals sanitaris, es garanteixi la coordinació d’ambdós registres i també recomana que se substitueixin les referències a “ram de la malaltia” per “ram de la salut”.

En les observacions a l’articulat, d’una banda es fan observacions de caràcter tècnic per la millora de la redacció del Projecte de decret.

D’altra banda, altres observacions van en la línia d’aclarir que el Registre de professionals sanitaris de Catalunya és l’òrgan responsable de comunicar al Registre Estatal de professionals sanitaris les dades necessàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut.

El CTESC considera que caldria afegir entre les finalitats del Registre la d’informar als ciutadans i ciutadanes que ho desitgin de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a públiques.

El CTESC considera que caldria afegir la possibilitat d’inscriure’s voluntàriament per a les persones no inscrites en cap col•legi ni associació de professionals sanitaris de Catalunya però amb titulació que permet exercir alguna de les professions sanitàries.

Finalment, el CTESC recomana aclarir la delimitació de les competències sancionadores en funció de l’import de la sanció.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat