CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 19/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
27 11,0 1,0 44% Una de les observacions del CTESC s’hauria de valorar posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei. Gairebé la meitat de les observacions acceptades tracten qüestions formals.El Parlament ha incorporat una de les observacions del CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 7 de juliol, aprova per unanimitat el Dictamen 19/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial.

El Dictamen conté deu observacions generals i trenta-una observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que es considera adient que s’estableixi un marc normatiu per a l’actuació pública en relació amb l’activitat industrial i es valora de forma positiva que s’adreci no només a les activitats que tradicionalment s’han considerat com a industrials sinó que abasti també les activitats de serveis relacionats amb l’empresa. 

Es proposa que s’inclogui com a finalitats de l’Avantprojecte de llei l’atracció d’inversió i foment de la internacionalització del teixit empresarial català i es considera positiu que es defineixi el que s’entén per microempresa, petita i mitjana empresa.

També es valora positivament l’agrupació d’organismes i instruments d’intervenció en matèria de política industrial en una única agència com a fórmula de racionalització i millora de la coordinació dels diferents programes i accions.

Es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les funcions de l’Observatori de Prospectiva Industrial com a eina d’anàlisi i diagnosi i que l’Agència Catalana d’Inversions s’hauria d’incorporar amb rellevància suficient per a impulsar l’activitat que té encomanada en matèria de captació d’inversions.També es valora positivament la creació del Consell de Política Industrial de Catalunya com a òrgan de participació i consulta en matèria d’indústria, però es troba a faltar que l’Avantprojecte de llei reguli les seves funcions. 

En el dictamen es considera que la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ha de quedar garantida en l’articulat de l’Avantprojecte de llei de forma concreta, no genèrica, i també que s’han de concretar les funcions atribuïbles als òrgans establerts en aquest Avantprojecte de llei, per tal que no es puguin desvirtuar amb la posterior elaboració reglamentària.

Pel que fa al registre d’establiments industrials i de serveis relacionats amb les empreses de Catalunya es considera que caldria afirmar el caràcter públic del Registre i que per l’actualització de les dades s’hauria d’establir de forma preeminent la consulta a d’altres registres públics existents, per tal d’evitar l’obligació de l’administrat d’haver de facilitar la mateixa dada a diferents organismes públics.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat