CTESC
Cercador

Dictamen 19/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020 [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 19/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.

El Dictamen conté quatre observacions generals.

El CTESC considera que, per aconseguir els reptes i les fites que preveu el Pla, s’haurien de concretar més les actuacions i les accions.

El CTESC recomana afegir la fita de la promoció i el desenvolupament de la formació professional en el repte 1, que és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. Es considera indispensable elevar a fita estratègica l’ensenyament de formació professional, atès que constitueix un mecanisme per assolir d’altres fites del Pla com ara reduir l’abandonament prematur dels estudis, facilitar la integració laboral, facilitar l’emprenedoria i, d’altra banda, ajudar a reduir la taxa d’atur juvenil.

Es posa de manifest que el caràcter tranversal i integral dels reptes del Pla fa necessària la coordinació i la integració dels diferents mecanismes i àmbits d’actuació, la qual cosa s’hauria de regular de manera adequada i amb caràcter preceptiu.

Atenent el caràcter interdepartamental i transversal del Pla, es recomana que s’incorpori l’orientació professional de forma prioritària dins les polítiques públiques en l’àmbit de joventut, educació i ocupació.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat