CTESC
Cercador

Dictamen 11/2015

sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 121/2015, de 23 de juny, dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 5,3 No escau 58% No han estat acceptades les observacions en les que es demanava concreció o aclariments de la redacció de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 24 d’abril de 2015, va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.

El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat.

En l’observació general, el CTESC recomana destinar recursos suficients a les activitats de distribució i exhibició de produccions audiovisuals per reforçar l'eficàcia dels esforços econòmics destinats a la producció.

Les observacions a l’articulat o bé són de caràcter tècnic o bé són recomanacions per concretar el sentit de la norma. Així, el CTESC recomana aclarir unes distribucions percentuals dels ingressos obtinguts per l’exacció d’aquest impost. També es recomana que es concreti normativament el que s’entén i com es calculen conceptes com ara “beneficis d’explotació” i “ingressos” als què es fa referència en la norma.

D’altra banda es considera que a la Comissió de Seguiment cal garantir la presència de totes les activitats que s’inclouen en la indústria audiovisual. Per la qual cosa es recomana que es faci esment explícitament de representants de la producció, la distribució i l’exhibició. També es recomana que es reguli la convocatòria de sessions de caràcter extraordinari d’aquesta Comissió.

El CTESC considera que no s’hauria d’establir en la norma, sinó en la memòria que acompanya la norma, que la creació i el funcionament de la Comissió, així com l’exercici de les funcions de secretaria, no comporten la creació o l’ocupació de cap nou lloc de treball.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat