CTESC
Cercador

Dictamen 13/2015

sobre el Projecte de decret de formació sanitària

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,0 No escau 43% Dues de les observacions acceptades pel Govern fan referència als principis d’actuació de l’administració sanitària i s’accepta incloure la referència a la promoció de la salut, la prevenció, la rehabilitació i l’atenció precoç i afavorir la formació en coneixements sobre discapacitat i trastorn mental.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig de 2015, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

El Dictamen conté quatre observacions generals i set observacions a l’articulat.

El CTESC considera que la gestió de qualitat en els serveis de salut ha de comptar amb professionals sòlidament formats, tant en l'esfera tècnica com en les habilitats (les capacitats comunicacionals, les relacions interpersonals, etc). També es considera que aquest sistema de formació s’ha d’enfocar cap a la promoció de la salut i l’orientació a la prevenció i la rehabilitació.

En el Dictamen es posa de manifest que en la formació sanitària especialitzada cal introduir mesures per formar i sensibilitzar els professionals de la salut amb relació a determinats col·lectius amb necessitats específiques, com són, entre d’altres, les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, o les persones nouvingudes.

D’altra banda, es recomana informar, en l’oferta de places de formació especialitzada, d’una banda, de l’accessibilitat del centre docent i, de l’altra, d’aquelles places que incorporen elements de formació en l’atenció a col·lectius amb necessitats especifiques.

El CTESC considera que la designació del cap d’estudis ha de ser per un període temporal de 4 anys, renovable si supera els mecanismes d’avaluació. Es recomana concreció en les causes de revocació de l’acreditació de tutor/a i concreció en el perfil i les funcions del col·laborador docent, coordinador docent i del personal tècnic de suport a la formació.

 

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat