CTESC
Cercador

Dictamen 45/2010

sobre el Projecte de decret d'ordenació general de la formació professional inicial

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
26 7,0 No escau 27% Les observacions acceptades pel Govern fan referència a qüestions formals, relatives a precisions en la redacció de la norma

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre de 2010, i per delegació del Ple, aprova per unanimitat el Dictamen 45/2010 sobre el Projecte de decret d’ordenació general de la formació professional inicial.

El Dictamen conté dotze observacions generals i vint-i-sis observacions a l’articulat.

El CTESC recorda que està en tràmit el Projecte de llei d’Economia sostenible que recull aspectes sobre la formació professional i considera que s’hauria d’aturar la tramitació del Projecte de decret per veure l’encaix entre les dues normes.

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’especificar els tipus de centres que han d’impartir ensenyaments de formació professional i els requisits exigits per dur-los a terme. També considera que s’hauria de planificar i programar l’oferta dels ensenyaments de formació professional, d’acord amb les necessitats de qualificació sectorials i territorials, així com garantir que s’estableixi una oferta suficient de cicles formatius. D’altra banda es troba a faltar una referència a la Xarxa FP.cat, al Programa experimental Qualifica’t, i més concreció sobre la formació en alternança.

El CTESC considera que aquest Projecte de decret no és l’instrument adequat per regular el reconeixement acadèmic dels aprenentatges i que la seva regulació resulta prematura i inoportuna atès que s’està tramitant la normativa sobre acreditació de les competències professionals.

El CTESC considera que algunes de les pràctiques que es recullen en la norma no han estat objecte d’un procés d’avaluació suficient que permeti generalitzar, encara, la seva aplicació.

En relació als títols propis, el CTESC considera que el Govern hauria d’impulsar la seva validesa i reconeixement en l’àmbit estatal i europeu.

La majoria de les observacions realitzades a l’articulat són fonamentalment de caràcter tècnic i concrecions en l’articulat de les observacions generals.

La UGT de Catalunya ha presentat un vot particular en què exposa que s’haurien d’haver concretat els elements per facilitar l’aplicació del Projecte de decret en els centres educatius autoritzats per impartir aquests ensenyaments i que s’hauria d’haver avançat més en relació amb els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat.

La UGT considera que falta major concreció sobre les “altres actuacions” que, complementant el conjunt d’accions formatives de la formació professional inicial, han de facilitar a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors.

També considera que els requisits generals d’accés que s’han d’acomplir en algunes de les mesures flexibilitzadores esdevenen a la pràctica una limitació real a les seves necessitats de formació i qualificació professional.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat