CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2010

sobre l'Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de gener de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 9/2010 sobre l’Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat.

El dictamen conté sis observacions generals i vint-i-una observacions a l’articulat.

El CTESC posa de manifest que aquest Avantprojecte de llei que, entre d’altres qüestions, té per objecte regular el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, encara està pendent de negociació, com és preceptiu, en la Mesa Sectorial. Considera que l’Avantprojecte de llei recull de manera insuficient aspectes fonamentals de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, entre d’altres, la carrera professional o la promoció horitzontal. Així mateix, considera que manca un desenvolupament específic de prevenció de riscos laborals en intervencions i assistències urgents.

El CTESC recomana que es determini l’adaptació dels plans d’autoprotecció de les empreses a les disposicions de l’Avantprojecte de llei i considera que l’aplicació d’aquesta norma no hauria de produir un minoració en els recursos humans destinats a situacions d’emergència ja existents en l’àmbit de l’empresa. D’altra banda considera que s’haurien de fixar les garanties pel que fa al manteniment de l’entrenament i ensinistrament del personal dels equips d’intervenció, així com garantir la seva formació adequada.

Es fan diverses consideracions especifiques en temes de personal com ara aclarir el sistema d’accés a una determinada escala, acotar les funcions de determinat personal, la necessitat de regular l’assoliment d’un nivell òptim de coneixements i experiència per accedir a determinades categories.

Es recomana que el principi d’obediència deguda es pugui modular en cas que es produeixi una situació excepcional que comporti un greu risc. També es recomana que es desenvolupi per reglament el que s’ha d’entendre per situacions de risc o emergència, l’exigència de mobilitzar el personal i el fet d’estar localitzable i disponible. Finalment, es recomana l’aclariment d’algunes qüestions del règim disciplinari.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat