CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 13/2008

sobre el Projecte de decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 4,0 No escau 57% No han estat acceptades dues observacions referides a disminuir els terminis per resoldre sol·licituds presentades pels administrats

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 d’abril, aprova per unanimitat el Dictamen 13/2008 sobre el Projecte de decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.

El Dictamen conté sis observacions generals i set observacions a l’articulat.

En el Dictamen es valora positivament qualsevol regulació que respongui a la valorització d’un residu i que ajudi a minimitzar el seu impacte sobre l’entorn. Es considera positiu que la present norma augmenti les possibilitats de valorització de les escòries siderúrgiques respecte a les expressades a l’Ordre de 15 de febrer de 1996, que tracta de la valorització d’escòries en general.

D’altra banda es considera que, tenint en compte el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya, als residus d’obra civil que provenen de la valorització de les escòries siderúrgiques i que són material sobrant d’aquesta obra civil, se’ls hauria d’aplicar un procediment de tractament sostenible.

També es considera convenient que s’especifiquin les condicions de seguretat en les que s’ha de fer l’emmagatzematge de les escòries, ja que la norma permet, en determinats caos, que s’emmagatzemin per un termini no superior a 12 mesos.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat