CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2018

sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 78/2019, de 2 d’abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadia [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,0 No escau 50% El Govern ha acceptat observacions referides a qüestions formals, de tècnica legislativa, de la norma i també de concreció d’algun concepte.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2018, va aprovar per quatre vots a favor, dos en contra i una abstenció el Dictamen 4/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.
 
El Dictamen conté sis observacions generals, tres de les quals de caràcter tècnic.
 
Pel que fa a les funcions de la Comissió de Govern, el CTESC considera que s’hauria d’incloure la funció d’analitzar les necessitats de les persones en situació de pobresa.
 
Atès que una funció de la Comissió de Govern és fer els informes que consideri pertinents referents al Mapa de prestacions socials, el CTESC considera que s’hi hauria d’incloure que aquests informes s’haurien de referir tant al Mapa de prestacions socials com a la normativa que hi estigui relacionada.
 
Pel que fa a la composició de la Comissió de Govern, el CTESC proposa que, en lloc de tres representants de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, siguin sis representants. El CTESC considera que la distribució de la representació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ha de ser paritària i, per tant, ha d’existir un equilibri entre el nombre de representants de la part sindical i de la part empresarial.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat