CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2006

sobre l'Avantprojecte de llei pel qual s'aprova el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 4,0 1,0 33% El Parlament ha recollit una observació de tipus tècnic que el Govern no va tenir en consideració.

Resum

El Dictamen valora positivament que en aquest Avantprojecte de llei es faci una reordenació de l’actual legislació referida a les persones jurídiques, emprant una sistemàtica oberta i flexible per facilitar-ne l’actualització permanent, tot modificant-ne i ampliant-ne el contingut per adaptar-lo a les necessitats i finalitats actuals.

D’altra banda, recomana determinar l’àmbit territorial d’aplicació de la llei per tal d’aportar seguretat jurídica. En relació amb la introducció d’una norma general sobre conflictes d’interessos, el Dictamen proposa aclarir-ne la redacció, així com afegir-hi els supòsits de parentiu per afinitat.

Pel que fa a la flexibilització de les condicions de participació de les fundacions en societats, el Dictamen posa de manifest que la presa de posicions dominants en societats mercantils no es troba entre les finalitats de les fundacions i és incompatible amb l’absència d’afany de lucre. En aquest sentit, considera que per a l’adquisició de participacions que donin una posició de domini en societats de capital seria convenient exigir l’autorització del Patronat, i que la comunicació és insuficient.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat