CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2008

sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 2,0 0,0 29% Les 7 observacions realitzades són de tipus formal i se’n recullen 2. No s’han produït variacions en el Parlament, respecte a les observacions del CTESC

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, aprova en la sessió extraordinària del dia 27 de març, per unanimitat, el Dictamen 9/2008 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència.

El Dictamen conté quatre observacions generals i set observacions a l’articulat.

En aquest dictamen el CTESC valora positivament que l’Avantprojecte de llei reguli com una de les funcions de l’Autoritat Catalana de la Competència l’elaboració de l’informe de regulació. Aquest informe de regulació consisteix a informar ex-ante i/o ex-post, la regulació sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència.

També es considera positiu el reforçament que es fa del principi de transparència ja que s’estableix la publicació de tots els informes que elabori l’Autoritat Catalana de la Competència.

D’altra banda es posa de manifest que cal afavorir el principi de concurrència propi de la contractació en el sector públic. En aquest sentit, es considera convenient incorporar com a un dels objectius de l’Autoritat Catalana de la Competència, regulats en l’article 2.1, la valoració, a instància de part, dels efectes que sobre la competència es puguin derivar dels plecs de condicions de contractació realitzats per l’administració pública de Catalunya i pels ens locals.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat