CTESC
Cercador

Dictamen 28/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 11,0 No escau 79% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. Tot i que no s’han recollit les observacions relatives a regular amb més precisió el vot per correu i a incorporar determinades conductes susceptibles de ser sancionades. No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 28/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries.

El Dictamen conté una observació general i catorze observacions a l’articulat. També consta de tres vots particulars, un presentat per Unió de Pagesos, un altre per JARC, al qual s’hi ha adherit PIMEC, i un altre presentat conjuntament per Foment i Fepime.

L’observació general és de caràcter tècnic. Pel que fa a les observacions, a l’articulat es pot destacar la que recomana que, per facilitar la participació dels electors, es redueixi el nombre mínim d’electors censats per poder constituir una mesa electoral en el municipi o nucli de població; la que considera que s’hauria de regular expressament determinades conductes sancionables; i la que proposa que els béns, drets i obligacions que corresponen a les cambres agràries es traspassin, a benefici d’inventari, a la Fundació de la Pagesia de Catalunya.

En el vot particular, la Unió de Pagesos indica que comparteix en gran mesura el Dictamen del CTESC, però que no el pot recolzar integrament, atès que consideren que un dels aspectes essencials de qualsevol procés electoral és determinar les persones que poden ser electors i el Dictamen no recull la recomanació d’establir un paràmetre de professionalitat per a les persones jurídiques equiparable a l’exigit a les persones físiques.

La JARC indica en el seu vot particular que dóna suport al Dictamen consensuat que ha emès el CTESC, si bé vol deixar constància que considera necessari que aquesta Llei mantingui totes les garanties i previsions d’un procés electoral i que, a manca d’una Llei electoral catalana, conservi com a supletòria la Llei orgànica de règim electoral general. També posa de manifest que el procés que regula l’Avantprojecte i el previst per l’Estat espanyol en cap cas poden ser simultanis, atès que molts dels aspectes no són equivalents, com el cens o, fins i tot, les meses que s’han de constituir. Finalment, es considera que per tal de reflectir la variació del suport que té cada organització en l’exercici efectiu de la representativitat és més adient el termini de quatre anys per a la celebració d’eleccions que el proposat per la norma.

Foment del Treball i Fepime consideren que la representativitat atorgada a les organitzacions professionals agràries mitjançant el procés electoral que regula l’Avantprojecte pot ser complementària, però en cap cas excloent dels interessos d’altres associacions que no participin en aquest procés electoral. També consideren que seria convenient completar la definició de les organitzacions professionals agràries fent referència a la Llei 19/1977.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat