CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 32/2008

sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 1,0 No escau 8% S’ha acceptat una observació que recomanava la redacció d’un determinat article tenint en compte l’establert a la Llei de l’habitatge

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 22 de desembre, aprova per 29 vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 32/2008 sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

El Dictamen conté cinc observacions generals i dotze a l’articulat.

El CTESC considera que l’augment dels espais comuns i de la superfície de les habitacions, en els habitatges, i l’increment d’espais comunitaris i nous requeriments en escales i ascensors, en els edificis, comportarà la necessitat de més m2 per les mateixes funcions i, alhora, una reducció de metres útils de superfície construïda que és la que determina el preu final de l’habitatge amb protecció. Per això, el CTESC considera que les condicions d’habitabilitat que s’estableixen en aquest Projecte de decret afecten la viabilitat de les promocions d’habitatges amb protecció oficial.

En el Dictamen es valora positivament que el Projecte de decret concreti un estàndard mínim de superfície per persona en els habitatges, perquè pot contribuir a evitar el fenomen negatiu de la sobreocupació d’habitatges, tot i que es considera que el mínim de 20 m2 de superfície útil d’un habitatge per a dues persones és insuficient.

També es considera oportú que el Projecte de decret estableixi l’obligatorietat que els habitatges usats disposin de la cèdula d’habitabilitat quan es procedeixi a la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, per tal de garantir la qualitat i condicions d’habitabilitat del parc d’habitatge construït i contribuir a eradicar del mercat els infrahabitatges.

Les observacions a l’articulat són majoritàriament a l’annex I que tracta de les condicions d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció. Es proposa mantenir com alçada a partir de la qual es compten els metres útils, la d’1,50 m., que és la que s’utilitza als planejaments generals. També es proposa que el valor mitjà d’alçada mínima de 2,50 m. pel cas de cobertes inclinades sigui aplicable a la resta de casos.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat