CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 3,0 2,0 39% El Parlament ha recollit dues observacions, una de contingut formal i una de contingut material, que el Govern no va tenir en consideració

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 7 de maig del 2007.

El Dictamen valora positivament els principis que inspiren la llei en la mesura en què els criteris de prioritat en la gestió de residus establerts en la nova guia es fonamenten en la reducció, reutilització, recollida selectiva i reciclatge entre altres, sense descartar la valoració energètica tot potenciant la seva eficiència; en aquest sentit s’ha sol·licitat la incorporació del principi d’eficiència de la norma.

El Dictamen també recorda la necessitat de millorar les accions inspectores a les instal·lacions i a les empreses gestores i la necessitat de millorar també el flux d’informació a la ciutadania pel que fa als productes que es posen al mercat i a la seva reciclabilitat, així com també millorar, a les plantes de tractament de residus, els sistemes de formació, informació i comunicació entre els treballadors i la direcció.

Pel que fa als sòls històricament contaminats, es destaca la necessitat d’acotar les càrregues dels titulars actuals de la instal·lació pel que fa a l’obligació de restaurar els sòls contaminats.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat