CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2016

sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 0,0 100% El Govern ha acceptat l’observació del CTESC en què proposava que s’afegís a la norma que el desplegament reglamentari s’hauria de fer en un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei. No hi ha hagut variació al Parlament.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de setembre de 2016, va aprovar per disset vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2016 sobre l’Avantprojecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
 
El Dictamen consta d’una observació general i una a l’articulat.
 
A l’observació general el CTESC valora de forma positiva l’objectiu d’assolir a Catalunya, amb càrrec a fons públics, la universalització i homogeneïtzació dels nivells d’accés a l’assistència sanitària i la recuperació d’un dret.
 
A l’observació a l’articulat proposa afegir, a la disposició final segona, que l’aprovació de les disposicions reglamentàries es faci en un termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, atesa la necessitat recollida, entre d’altres, a l’article 2.3.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat