CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 16/2007

sobre l’Avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 26 de novembre del 2007.

En aquest Dictamen es valora positivament el fet que es reguli aquest àmbit ja que fins ara el sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge estava regulat per un Reglament, de caràcter provisional, vigent des del 1999.

També es considera positiu que s’estableixin com a drets i obligacions de les entitats col·laboradores l’ajustar-se als terminis legalment establerts per a la realització dels controls o actuacions i emissió dels corresponents certificats, actes o informes.

D’altra banda, es posa de manifest el dubte que sorgeix a l’hora de regular conjuntament les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient i d’habitatge, en el cas d’una eventual reestructuració dels departaments de la Generalitat, el fet que aquestes matèries depenguessin de diferents Departaments podria generar confusió a l’hora de determinar l’òrgan competent.

En el Dictamen, s’hi proposa que es regulin mecanismes concrets d’intervenció per si es dóna el cas que en un determinat àmbit no s’hagi acreditat cap entitat col·laboradora. Es fan diverses observacions sobre la consideració que el silenci administratiu ha de ser positiu.

En el Dictamen, s’hi fan diverses observacions merament tècniques amb la voluntat d’aconseguir una millor comprensió de la norma.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat