CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2018

sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 5,0 No escau 63% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i de precisió en la redacció de la norma i també ha incorporat que la manca de recollida de les peces de caça silvestre no ha de suposar un risc per al bestiar domèstic de la zona.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2018, va aprovar per unanimitat el Dictamen 2/2018 sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.
 
El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat, la majoria d’elles de caràcter tècnic.
 
El CTESC valora que aquesta norma ajudi a millorar el control sanitari de la fauna salvatge i recomana que es concreti quina responsabilitat tenen els promotors de les zones de seguretat en el seguiment de l’estat sanitari dels animals.
 
El CTESC també valora que la norma faciliti la comercialització de la carn de caça amb les garanties sanitàries idònies.
 
La norma estableix que les peces de caça abatudes s’han de recollir perquè no suposin un risc per a la salut humana o la dels animals silvestres de la zona. El CTESC recomana que s’afegeixi que tampoc no ha de suposar un risc per al bestiar domèstic.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat