CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2017

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Reial decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d’abril) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,0 No escau 40% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma, així s’estableix que la revisió del Pla ha de ser biennal i es retira una referència sobre objectius a assolir l’any 2016.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 17/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

El Dictamen conté tretze observacions generals i cinc observacions a l’articulat.
 
El CTESC constata el gran retard en la tramitació definitiva del PRECAT20 i l’anomalia que ha suposat l’absència d’un marc d’actuació o planificació formalment aprovat.

El CTESC recomana incloure a l’exposició de motius la referència a la Llei 16/2017 de canvi climàtic així com la referència al paquet d’economia circular.

Així mateix, recomana incloure, tant a l’exposició de motius com a l’articulat, el principi d’eficiència com a criteri de planificació i de presa de decisions, tenint en compte les tres dimensions de la sostenibilitat: econòmica, ambiental i social.

El CTESC recomana exhaurir la via dels acords voluntaris entre l’Administració i els agents implicats en el desplegament del PRECAT20.

El CTESC recomana que el PRECAT20 consideri que el mercat de matèries secundàries, una vegada el residu ha esdevingut recurs, tindrà un abast més ampli que l’estrictament català, de la mateixa manera que el mercat de matèries primeres té un abast mundial.

El CTESC posa de manifest que l’ARC no és un agent passiu o aliè a les tendències econòmiques futures i que  ha de ser un element dinamitzador de l’activitat econòmica general, i industrial en particular, en la línia del Pacte Nacional per la Indústria.

El CTESC recorda la necessitat de vincular el disseny de les figures tributàries de caràcter ambiental amb el principi d’eficàcia ambiental, en el sentit que veritablement estimuli la millora ambiental allí on sigui tècnicament possible.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat