CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2007

sobre el Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del subministrament elèctric

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
30 0,0 14,5 48% No es recull la valoració per part del Govern atès que es va trametre la norma per al seu Dictamen un cop ja havia estat admesa a tràmit al Parlament. El Parlament ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i han estat recollides tant observacions de contingut com aquelles que feien referència a precisions o clarificacions en la redacció de la norma

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió ordinària del Ple del dia 17 de desembre del 2007.

Tal i com va posar de manifest el seu ponent en la reunió del Ple, aquests és un dels dictàmens que ha estat més discutit i on s’ha posat de manifest la capacitat de l’organisme de ser capaç d’arribar a acords.

En el Dictamen, es valora positivament la regulació de la garantia i la qualitat del subministrament elèctric tenint en compte els darrers episodis soferts per una important quantitat d’usuaris de Catalunya i pels riscos potencials que poden presentar les xarxes de distribució, tot i que es manifesta que es troba a faltar que no s’hagi produït un debat social i polític en aquest tema per poder objectivar els seus elements de millora.

Es considera positiu que es reguli les obligacions de les empreses distribuïdores i transportistes que operen a Catalunya però es considera que en la norma no s’estableix amb claredat quin és l’organisme competent de l’Administració per exigir el compliment de les empreses.

També es considera que la norma hauria de regular un règim de compensacions econòmiques a practicar d’ofici per les empreses distribuïdores envers els usuaris en cas d’interrupció greu del subministrament, a banda de les reclamacions i indemnitzacions per danys i perjudicis que es puguin sol·licitar.

Es posa de manifest que la norma no s’ha acompanyat dels estudis de viabilitat corresponents, per la qual cosa es fa difícil valorar la idoneïtat entre el propòsit de la norma i les mesures que s’articulen per aconseguir-ho.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat