CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 27/2010

sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d'ús turístic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 5,0 No escau 56% Al realitzar el còmput de les observacions no s’han tingut en compte dos observacions que feien referència a l’article 6 de la norma, ja que aquest article ha estat modificat i amb la nova redacció no tenen sentit les observacions del CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 31 de maig de 2010, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 27/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d’ús turístic.

El Dictamen conté sis observacions generals i onze a l’articulat.

El CTESC considera convenient regular els habitatges d’ús turístic a través d’una norma específica i considera que el Projecte de decret pot fomentar la transparència del sector, clarificar l’activitat dels intermediaris dels habitatges d’ús turístic i donar garanties als veïns i pot ser útil per ordenar els usos dels habitatges turístics i evitar-ne una explotació il·legal.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret hauria de desenvolupar amb més detall les exigències tècniques i formals mínimes dels habitatges que es destinen a ús turístic, així com les exigències del servei que presten els operadors, de manera que aquestes siguin homogènies a tot el territori català.

El CTESC recomana al Govern la inclusió en el Projecte de decret d’un o més articles que defineixin el model contractual per als habitatges d’us turístic, així com la normativa que els regula, i els drets i deures de propietaris i usuaris.


 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat