CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 31/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 0,5 No escau 6% Només s’ha acceptat una part d’una observació però en lloc de suprimir el redactat tal i com proposava el CTESC s’ha modificat agafant el sentit de l’observació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 de desembre, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 31/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

El Dictamen conté catorze observacions generals i nou a l’articulat.

El CTESC, d’una banda, constata l’interès que pot tenir aquesta acreditació, ja que pot ser un incentiu per a que la ciutadania adquireixi coneixements en tecnologies de la informació i comunicació i, de l’altra, posa de manifest que la voluntat expressada en l’exposició de motius no es desenvolupa suficientment en l’articulat.

En el Dictamen es recomana una major simplicitat en les estructures organitzatives, atès que existeix l’Institut Català de Qualificacions Professionals es considera que hauria de ser aquest organisme, i no una estructura paral·lela, qui regís el sistema d’acreditacions de competències i es recomana que la gestió l’efectuï un organisme interdepartamental, com ara l’organisme rector de la Formació Professional Integrada. També es posa de manifest que hi hauria d’haver un servei d’inspecció per supervisar el funcionament del sistema.

El CTESC considera que l’acreditació d’àmbit exclusivament de Catalunya dificultarà la seva viabilitat, per la qual cosa es recomana la connexió amb àmbits més generals i que pugui ser transferible a nivell europeu. També es considera que les competències digitals acreditades haurien de ser transferibles al sistema educatiu i de formació professional, i que s’hauria de reforçar l’oferta formativa per a persones adultes en aquesta matèria. Es considera que l’establiment d’una taxa per a l’acreditació de competències en TIC és contraproduent i inadequat.

En les observacions a l’articulat es proposa substituir alguns conceptes com ara “nivell” o “certificat” per algun sinònim a fi i efecte que no provoqui confusió amb els mateixos conceptes utilitzats en aquest àmbit i que es refereixen a qüestions diferents. 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat