CTESC
Cercador

Dictamen 17/2013

sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 5,0 No escau 42% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i d'aclariment de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2013, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 17/2013 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge.

El Dictamen conté vuit observacions generals i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC constata que la norma manté una línia de continuïtat en les polítiques d’habitatge pel que fa a les formulacions teòriques bàsiques.

Considera que la manca d’objectius, de planificació i de quantificacions comporta que els programes quedin reduïts a uns principis generals de prioritat, concretats mitjançant convocatòries i en funció de les disponibilitats pressupostaries, la qual cosa pot desvirtuar la naturalesa dels plans d’habitatge. Se sol·licita que el desenvolupament normatiu d’aquest Decret es remeti al CTESC, per conèixer-ne el contingut i emetre’n dictamen.

El CTESC valora el fet que el Govern prioritzi el desenvolupament dels programes socials dins el Pla de l’habitatge i considera necessari que aquesta priorització es faci efectiva en els programes que desenvolupi el Pla.

Tenint en compte que la norma remet les condicions dels ajuts a les convocatòries posteriors, i això pot comportar que els imports dels ajuts puguin variar d’una convocatòria a una altra, es recomana que les convocatòries siguin anuals, especialment les dels programes socials d’habitatge.

El CTESC considera necessari que el Govern dediqui recursos econòmics per impulsar la rehabilitació d’edificis i habitatges a Catalunya. També considera que la norma hauria de preveure un apartat específic per al foment de la conversió del parc construït desocupat en habitatge de lloguer a preu assequible.

El CTESC recomana que la promoció d’habitatge protegit es canalitzi sobre aquelles zones en què hi hagi demanda contrastada i no hi hagi estoc.

Es recomana incloure com a contraprestacions per als propietaris que signen contractes a través de les borses de mediació en el lloguer algun tipus d’ajut directe o d’exempció fiscal per tal de compensar la reducció del preu del lloguer, a més de la garantia que la propietat es mantindrà en condicions i que rebrà el preu del lloguer.

Pel que fa al programa de foment a la rehabilitació, es considera que la inspecció tècnica d’edificis ha de ser una de les actuacions susceptibles de rebre ajuts d’aquest programa. Es recomana incloure com una de les condicions per accedir als ajuts el fet que un cop finalitzades les obres de rehabilitació protegides, els habitatges tinguin les condicions necessàries per obtenir la cèdula d’habitabilitat. També es considera que els ajuts públics a la rehabilitació s’han de atorgar a edificis els habitatges dels quals es destinin majoritàriament a residència habitual i permanent i que aquest requisit ha de quedar recollit en el text del Projecte de decret i no a les convocatòries.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat