CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2019

sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019, va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 4/2019 sobre el Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i onze observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera que la unificació dels requeriments tècnics aplicables a les diverses instal·lacions, amb independència de la seva data d’obertura, pot comportar dificultats d’adaptació per a les instal·lacions més antigues. També considera que l’obligació de disposar de tota la documentació que actualment és necessària per acreditar l’inici d’una nova activitat a les instal·lacions ja existents, no exigida per la normativa vigent en el moment de la seva legalització, pot comportar dificultats i costos d’adaptació. Pels motius exposats, el CTESC recomana que l’Administració faciliti el procés de renovació mitjançant la implementació de programes d’ajut i suport.
 
Aquest Decret crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils. El CTESC considera necessari que aquesta mateixa norma n’estableixi la composició, fixant el nombre de membres i la seva distribució, així com la durada del mandat.
 
La simplificació administrativa determina la necessitat de simplificar els continguts dels textos normatius per tal d’elaborar normes més clares, amb un llenguatge senzill i accessible als destinataris. El CTESC recomana que es revisi el text per tal de simplificar les referències a les normatives aplicables i simplificar les remissions d’uns articles a altres del mateix text. En algunes de les observacions a l’articulat, el CTESC també recomana definicions i aclariments del que estableix la norma.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat