CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2018

sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 6,0 No escau 100% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha incorporat a la norma les sis recomanacions realitzades

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 16 d’abril de 2018, va aprovar per vint-i-un vot a favor, cap en contra i una  abstenció el Dictamen 1/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i sis observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera positiu el fet d’implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi dels electors a les Cambres, ja sigui de manera remota o presencialment en el col·legi electoral, així com la regulació de les seves garanties i el seu exercici. També recorda la possibilitat d’emetre el vot per correu postal si concorren les circumstàncies que impedeixen el vot electrònic amb les garanties que reconeix la legislació electoral.
 
En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de clarificar o precisar el text de la norma.
 
Atès que la convocatòria d’aquestes eleccions i el seu desenvolupament s’haurà de realitzar mitjançant una ordre del Govern, el CTESC sol·licita dictaminar la Proposta d’ordre.
 
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat