CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 30/2009

sobre el Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de garantia de pensions i prestacions [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 6,0 No escau 60% Per realitzar el còmput de les observacions, no s’han tingut en compte quatre observacions, dues observacions perquè l’apartat a què feia referència s’ha retirat de la norma i les altres dues perquè eren observacions relatives a errades ortogràfiques o d’estil

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre de 2009, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 30/2009 sobre el Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions.

El dictamen conté quatre observacions generals i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC considera positiva la creació d’un Fons de garantia per prevenir situacions de precarietat econòmica, motivades per l’incompliment de les obligacions de pagament de les pensions alimentàries i compensatòries que pot constituir una forma de violència masclista. També considera positives les mesures que s’estableixen per garantir el pagament efectiu de les pensions compensatòries i d’aliments, per part de les persones deutores.

El CTESC posa de manifest que la intervenció del Fons s’hauria de donar en els casos de precarietat econòmica que deriva de l’incompliment de l’obligació de pagament de les pensions complementàries o alimentàries, independentment de l’existència d’intencionalitat en l’impagament.

El CTESC considera que, presentada la sol·licitud al Fons, la prestació econòmica s’ha de fer efectiva en la major brevetat possible perquè l’objecte de les prestacions econòmiques derivades del Fons de garantia de pensions i prestacions és evitar els problemes socials motivats per situacions d’extrema precarietat econòmica. Així, considera inadequat que l’entitat gestora pugui resoldre la sol·licitud en un termini màxim de sis mesos i proposa que el termini quedi fixat en un mes.

El CTESC considera que seria convenient que es fes referència a la via telemàtica per tramitar aquests processos, tant per obtenir el model normalitzat de sol·licitud com per la seva tramitació. També posa de manifest que s’haurien de regular els possibles recursos administratius, tenint en compte que es tracta d’una resolució administrativa.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat