CTESC
Cercador

Dictamen 09/2014

sobre el Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 5,0 No escau 100% Pel que fa a la valoració, no s’ha tingut en compte una observació ja que el Govern ha suprimit la part de l’article al qual es feia l’observació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2014, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 9/2014 sobre el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

El Dictamen conté quatre observacions generals i sis a l’articulat.

El CTESC destaca el procés consultiu i participatiu que s’ha utilitzat en l’elaboració del Projecte de decret i que ha pogut recollir l’experiència en la gestió de l’acollida dels ajuntaments, dels ens locals, de la societat civil i de les entitats.

Es posa de manifest que molts articles de la norma i aspectes del desenvolupament del servei estan poc definits i es proposa revisar la redacció i garantir una explicació més acurada i clara del desenvolupament i desplegament del servei.

El CTESC considera que s’hauria de garantir la gratuïtat del servei, atesa la situació de les persones a les quals es dirigeixen aquests tipus de serveis.

Atès el caràcter voluntari del servei i la manca de limitació temporal establerta a la Llei, el CTESC considera que no s’hauria de limitar el seu accés a l’any posterior al primer empadronament del titular del dret.

El CTESC considera que s’hauria d’incloure les persones sol·licitants d’apatrídia com a titulars del dret a partir de la data de la seva sol•licitud de la mateixa manera que es preveu per a les persones demandants d’asil. Així mateix recomana que en les convalidacions de la formació també s’inclogui les persones sol·licitants d’apatrídia.

El CTESC proposa que en el text s’inclogui les organitzacions empresarials, com una de les visites previstes a llocs i institucions emblemàtiques per facilitar el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

El CTESC proposa que s’especifiqui quins són els mecanismes i la normativa per dur a terme les convalidacions dels mòduls o processos formatius que es recullen en la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat