CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 14,5 1,5 80% El Govern ha acceptat totes les observacions de caràcter tècnic. També ha acceptat, entre d’altres qüestions, afegir el traspàs a favor d’un familiar fins a segon grau com una de les causes per la transmissibilitat de les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de manera no sedentària en mercat de marxants, i ha revisat, i modificat a la baixa, la quantia màxima de les sancions per infraccions greus. En el tràmit parlamentari s’ha vist modificada la valoració de quatre observacions del CTESC. En tres d’elles, en els termes recomanats pel CTESC, la redacció ha estat més aclaridora i en una quarta no s’ha acceptat la recomanació d’utilitzar el verb en sentit imperatiu

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2016, va aprovar per unanimitat el Dictamen 9/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires.
 
El Dictamen consta de quatre observacions generals, vint observacions a l’articulat i un vot particular presentat conjuntament per UGT i CCOO.
 
El CTESC considera que els horaris comercials haurien d’adoptar els principis inspiradors de l’Informe de la Comissió de la Reforma Horària a efectes de la conciliació entre la vida laboral i personal, especialment de les persones treballadores del sector del comerç i els serveis. També considera que l’aplicació de les excepcions establertes en la norma no hauria de contrariar el model comercial mediterrani.
 
El CTESC recomana una revisió de la quantia màxima de les sancions per infraccions greus tenint en compte que han sofert un augment sobre les quanties vigents. Pel que fa a la publicació de les sancions, es considera que s’haurien de publicar quan la resolució sancionadora fos ferma en via jurisdiccional i no en via administrativa.
 
Pel que fa a la pròrroga de la condició de municipi turístic, el CTESC considera que hauria de ser de dos anys i no de quatre, com estableix la norma.
 
El CTESC considera necessari que la norma reculli:
  • Una nova modalitat comercial: la venda directa de productes agroalimentaris realitzada directament pels productors o les agrupacions de productors agraris de subministrament directe a les persones consumidores de la pròpia producció, sense la intervenció de cap persona intermediària.
  • Una nova causa per a la transmissibilitat de les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de manera no sedentària en mercats de marxants: el traspàs a favor d’un familiar fins a segon grau sense que aquest pugui representar cap avantatge per al prestador cessant.
  • L’obligació de publicar el Pla d’inspecció al Portal de la transparència de la Generalitat amb l’objectiu de garantir la transparència en l’actuació de l’Administració i potenciar l’efecte dissuasiu de l’activitat inspectora.
En el vot particular, UGT i CCOO manifesten el seu suport al Dictamen consensuat. Posen de manifest que la norma condicionarà significativament cinc-cents mil treballadores i treballadors i la vida de les seves famílies. Atès que ja es porta dos anys parlant de la necessitat i la conveniència de modificar els horaris en general, tot apropant-los als usuals en el països europeus, no consideren acceptable els horaris comercials establerts en la norma.
 
Pel que fa a l’horari general, entenen que s’hauria de restablir el màxim de 72 hores setmanals d’obertura que ja havia estat vigent a Catalunya i que generava un ampli consens sectorial. Consideren que s’hauria de reduir l’horari màxim d’obertura diari, avançant l’hora de tancament de les 22 hores a les 21 hores i, pel que fa a les jornades especials del 24 i 31 de desembre, caldria establir les 19 hores com a hora màxima de tancament.
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat