CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2006

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
37 6,0 No escau 16% Dues de les sis acceptades són errors de numeració, són de forma (remissió a articles equivocats).

Resum

El Dictamen valora positivament la diligència del Govern en el compliment del mandat contingut a la disposició final novena del Decret legislatiu 1/2005, que estableix un termini de divuit mesos, des de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, per a l’aprovació del Reglament de desplegament de la Llei d’urbanisme. Tot i això, considera que, malgrat que el Projecte de decret amplia el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, al llarg de l’articulat aquest principi no es concreta en mesures que en garanteixin el compliment. Per contra del que succeeix en matèria d’accés a l’habitatge, es creu que en aquest Projecte de decret no es troba reflectida la política urbanística en matèria de sòl industrial i activitat econòmica.

El Dictamen posa de manifest que la manca i/o l’esgotament de sòl industrial al territori fa necessària una intervenció en matèria urbanística que faciliti la creació de sòl disponible a aquests efectes. I encara que podria no ser matèria del Reglament objecte d’aquest Dictamen, posa de manifest la manca d’una regulació sobre els polígons industrials, i insta el Govern que, a través del departament corresponent, prengui la iniciativa per tal de resoldre aquest buit legal.

Es valora positivament que el Projecte garanteixi l’accés dels ciutadans a la informació urbanística, especialment l’accés per mitjans telemàtics, i es recomana al Govern la creació d’un registre públic unificat del patrimoni de sòl públic existent a Catalunya.

D’altra banda, el Dictamen no comparteix la possibilitat que les administracions públiques, llurs entitats dependents, les mancomunitats o els consorcis puguin constituir societats mercantils o participar-hi, atès que ja existeixen figures que preveuen la participació del capital privat en els afers públics, com poden ser els consorcis o les societats públiques, i per tant entén que no és necessari preveure noves fórmules.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, el Dictamen exposa les que fan referència a qüestions de forma i de correspondència en l’articulat; les que comporten més exigència cap als poders públics, com ara substituir la possibilitat per la obligació de procedir de determinada manera ja prevista en el Projecte, i les que comporten una garantia més gran en l’accés a la informació per part de la ciutadania, amb especial esment als mitjans telemàtics, i estableixen períodes d’adaptació per als ajuntaments petits.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat