CTESC
Cercador

Dictamen 14/2011

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 3,0 0,0 27% El Govern va acceptar tres observacions referides a qüestions formals de la norma i no s’han produït modificacions en el tràmit parlamentari. El Govern va presentar per dictaminar un Avantprojecte de llei incomplert, en relació amb el que va presentar al Parlament i, finalment, es va aprovar

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 2011, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 13/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres.

El Dictamen conté set observacions generals i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que la creació de noves taxes, de nous fets imposables i l’ampliació de la base imposable d’algunes de les ja existents no estan prou justificades a la memòria general de l’Avantprojecte de llei.

Es considera positiva la revisió a l’alça dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals destinats a incineració o abocament.

Es valora la proposta de tipus de gravamen aplicable al cànon de l’aigua dels habitatges per la seva progressivitat i pels augments moderats per als consums de la majoria de la població. Es considera positiva l’extensió indefinida de la tarifa social per al consum de l’aigua, però es consideren excessivament restrictives les condicions per accedir a aquesta tarifa social i es proposa que s’apliqui a totes les unitats familiars que no arribin a un determinat topall d’ingressos mensuals. També es posa de manifest que amb l’increment del cànon de l’aigua no es podrà solucionar l’elevat nivell de dèficit i d’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua i que caldria emprar altres vies complementàries de finançament per solucionar aquesta situació. El CTESC considera que caldria incloure la pujada del cànon de l’aigua en els usos industrials, estimada en un 3%, tant en el gravamen general com en l’específic i respecte al cànon que paguen les instal•lacions hidroelèctriques de règim general, el CTESC recomana que l’augment sigui superior al 3%, ja que actualment per aquestes instal•lacions la quantitat és molt baixa i es tracta d’instal•lacions àmpliament amortitzades.

El CTESC considera que s’haurien d’establir les modificacions necessàries a la Llei 7/2005, de 8 de juny, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i a la Llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora per tal que la seva autonomia i independència quedin suficientment garantides i alhora se superin les possibles disfuncions jurídiques que s’hagin pogut produir en la pràctica portada a terme des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es considera que s’hauria de substituir el concepte “d’adscripció a un departament”, pel de “relacionar-se amb el Govern mitjançant el departament”. Seria convenient que el propi Govern tingués la possibilitat de determinar, mitjançant decret, amb quin departament es relaciona el CTESC amb el Govern. Així mateix, entén que cal mantenir i garantir que aquests alts òrgans consultius del Govern disposin de secció pressupostària pròpia dins dels pressupostos de la Generalitat.

El CTESC considera que a causa de la greu conjuntura econòmica i financera que travessen la majoria d’empreses no escau l’increment de taxes pels serveis d’autorització ambientals.

El CTESC considera que l’exercici de les funcions polítiques en l’àmbit de l’habitatge ha de correspondre al departament competent, i s’han de deixar les eines de gestió a l’Agència corresponent.

El CTESC considera que, per tal de garantir la transparència, no s’hauria d’eliminar el control parlamentari de les operacions de crèdit que excedeixen el 5% de l’estat de despeses del pressupost de la Generalitat de l’any corrent.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat