CTESC
Cercador

Dictamen 03/2013

sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 4,0 No escau 80% El Govern ha estat receptiu amb les recomanacions del CTESC. No ha estat acceptada una observació referida a que s’incorporés al text la remissió a un article del Decret 202/2009, de 22 de desembre

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2013, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 3/2013 sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat.

Les observacions realitzades són bàsicament de caràcter tècnic, i en una d’elles, el CTESC recomana que en l’article on es defineix el Consell s’inclogui la seva naturalesa participativa.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat