CTESC
Cercador

Dictamen 11/2014

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 122/2014, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 No escau 33% El Govern ha acceptat l’observació referida a què la proposta del director/a general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s’hauria de donar a conèixer a l’òrgan paritari de participació en matèria de seguretat i salut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 6 de maig de 2014, va aprovar per trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC considera que aquest Projecte de decret clarifica el procediment en l’àmbit de l’Administració local de Catalunya.

El CTESC recomana que s’apliqui aquesta norma a les universitats publiques catalanes en tant no es reguli un procediment propi específic.

També considera que per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia i, per tant, de la policia local, se’ls hauria d’aplicar la Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors a la feina, sempre i quan no es vegi compromès el compliment de mesures indispensables per a la protecció de la vida, de la salut i de la seguretat col·lectiva.

El CTESC recomana que la proposta, confirmatòria o revocatòria, del director o de la directora general competent en matèria de relacions laborals que s’ha de dirigir a l’òrgan de govern de l’Administració local, es dirigeixi també al Comitè de Seguretat i Salut corresponent.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat