CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 14/2007

sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen mesures addicionals de seguretat en les activitats de control de plagues i utilització i comercialització de plaguicides d’àmbit ambiental i a la indústria alimentària i en els tractaments fitosanitaris que puguin afectar espais urbans

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 5 de novembre del 2007.

En aquest Dictamen es posa de manifest que seria necessari fer un repàs de la norma en relació a les competències descrites i a la seva assignació a diferents organismes de l’administració, tant autonòmica com estatal.

També es considera que, en l’exposició de motius, s’hi hauria de fer constar que mitjançant el suport econòmic de la Fundació per a la prevenció de riscos laborals es va desenvolupar un programa de Control integrat de plagues en el qual van participar l’Administració i els agents socials i que, del resultat d’aquest programa, n’ha sorgit aquest Projecte de decret.

D’altra banda, es manifesta la necessitat que es fixi l’abast i el contingut de la formació continuada en la norma.

Es proposa que, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la norma la Comissió Interdepartamental en matèria de Plaguicides i Biocides, s’elabori un Pla d’acció per a l’ús sostenible de plaguicides amb la participació dels agents socials més representatius, i que, en el termini de 3 mesos després de l’entrada en vigor, el Departament de Salut elabori un protocol de bona praxi, amb participació dels agents socials, per a la vigilància de la salut de les persones exposades a plaguicides, i també un protocol d’actuació immediata davant de situacions d’exposicions accidentals.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat