CTESC
Cercador

Dictamen 08/2013

sobre el Projecte de Pla director d'infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (dpI) per al període 2011-2012

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (pdI) per al període 2011-2020 descarrega en pdf

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013, aprova per unanimitat el Dictamen 8/2013 sobre el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) per al període 2011-2020.

El Dictamen conté vuit observacions generals i cinc observacions al text del Pla.

El CTESC valora positivament l’elaboració del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020, tant pel que fa a la seva exhaustivitat i concreció, com per la complexitat tècnica que suposa. D’altra banda, troba positiu que es presenti l’anàlisi cost-benefici de les inversions més rellevants com un element de priorització de les infraestructures.

També valora positivament la incorporació en el PDI 2011-2020 de les infraestructures de transport públic per carretera i el fet de proposar una línia de tramvia pel Vallès. En canvi, mostra la seva preocupació per la indefinició de la connexió del Trambaix i Trambesós en tractar el tema com a traçat pendent d’estudi i considera que caldria concretar-la dins el present PDI.

El CTESC considera que s’ha de prioritzar l’obra més eficient en termes econòmics, socials i ambientals. En aquest sentit considera adient aprofitar infraestructures que es troben ja construïdes i actualment en desús i considera positiu els perllongaments de la xarxa de tramvia. Pel que fa als intercanviadors proposa prioritzar microintervencions com els casos de l’intercanviador de Cornellà de Llobregat (Rodalies, metro i tramvia) o Bellvitge-El Gornal (Rodalies i FGC, amb metro com a opció).

El CTESC considera que en els intercanviadors intermodals i en els pàrquings dissuasoris cal tenir en compte els aspectes d’acompanyament, com ara l’accessibilitat, la seguretat i la confortabilitat.

El CTESC lamenta la manca d’una versió actualitzada de l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ), com a base per analitzar les variables territorials.

El CTESC considera que el volum agregat d’inversió, tot i el retrocés que experimenta respecte a l’anterior pla, no sembla del tot realista, si es té en compte l’ajust pressupostari en el qual es troben immerses les administracions públiques (tant l’Estat com la Generalitat).
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat