CTESC
Cercador

Dictamen 14/2015

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de marc, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en material de joc

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 163/2015, de 21 de juliol, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les tres observacions formulades pel CTESC.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig de 2015, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc.

El Dictamen conté una observació general que recomana revisar el text de la norma amb la finalitat d’evitar la utilització de termes que suposin una discriminació per raó de gènere. També conté tres observacions a l’articulat que són de caire formal.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat