CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 36/2010

sobre l'Avantprojecte de llei de Jocs i Apostes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2010, aprova per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 36/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de jocs i apostes.

El Dictamen conté vuit observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posen de manifest qüestions de procediment administratiu, com ara que el CTESC considera que la norma ha de definir clarament en quines modalitats de jocs i apostes cal utilitzar el règim de la comunicació prèvia, que es considera necessari que es tipifiquin expressament les infraccions lleus, que el règim general del silenci administratiu hauria de ser positiu i, en tot cas, s’haurien de fixar les excepcions a aquest règim general que estiguin justificades per raons d’interès públic.

El CTESC no està d’acord amb el fet que la norma estableixi que la quantia de les multes pugui anar més enllà del límit màxim previst per al tipus d’infracció de què es tracti i considera que el límit màxim ha de ser el de la sanció prevista per a la infracció de què es tracti.

El CTESC considera que s’hauria de concretar, especificant si es considera com a límit l’import mensual o diari del salari mínim interprofessional, la quantia de les transferències econòmiques d’escassa importància dels jocs i apostes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la norma, tant respecte a la suma total en cada jugada com al total de les apostes admeses a una persona jugadora en 24 hores.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat