CTESC
Cercador

Dictamen 27/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 29 de setembre de 2014, va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 27/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat.

La disposició final segona d’aquesta norma incorpora representants de col·legis professionals en el CTESC. En l’observació general, el CTESC considera que no es pot admetre que es pretengui alterar la composició dels seus òrgans mitjançant la incorporació de nous membres que malmeten la composició equilibrada dels grups que la componen. També manifesta el seu rebuig amb la forma emprada, i considera que qualsevol modificació referida a un òrgan estatutari com és el CTESC necessitaria d’un consens de les institucions i els agents que en formen part, així com d’un instrument legal específic. Per aquest motiu proposa eliminar la disposició final segona.

En les observacions a l’articulat s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o completar el text de la norma.

Es recomana que la regulació dels requisits i garanties exigibles per a l’exercici de l’activitat professional busqui la confluència amb la normativa d’aplicació a altres països de la Unió europea, per tal d’evitar desavantatges entre professionals que poden exercir en més d’un estat membre.

També es recomana que es prevegi que un dels òrgans dels quals s’han de dotar els col·legis sigui una comissió deontològica.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat