CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 34/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'Oficina del Contribuent

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del Contribuent [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 5,0 No escau 71% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat la proposta referent a què s’inclogués que el personal de l’oficina havia de ser funcionari i la que feia referència al fet que es desenvolupessin les propostes, recollides en la memòria anual, d’adopció de mesures normatives tendents a garantir la defensa dels drets de les persones contribuents

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2010, aprova per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 34/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent.

El Dictamen conté quatre observacions generals i set a l’articulat.

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’establir clarament que els recursos, reclamacions o denúncies no són objecte de l’activitat de l’Oficina del Contribuent. També considera que s’haurien de definir més clarament els drets dels contribuents en les seves relacions amb l’Oficina del Contribuent.

El CTESC proposa que el formulari normalitzat per presentar queixes o suggeriments, a més d’estar disponible en el web del Departament competent en matèria de tributs, estigui a l’abast de la ciutadania tant en l’Oficina del Contribuent com en les dependències de l’Agència Tributària de Catalunya, de la Direcció General de Tributs i dels seus serveis territorials, de la Junta de Finances i de les oficines liquidadores de Districte Hipotecari.

El CTESC considera que s’hauria de fer constar en la norma que el personal de l’Oficina hauria de ser personal funcionari.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat