CTESC
Cercador

Dictamen 47/2010

sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de carácter excepcional al seu compliment

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 3,0 No escau 25% El Govern ha acceptat tres observacions, una de caràcter formal i dues referides a precisions en el procediment administratiu, una d’elles referida a còmput de terminis i l’altra a dades a facilitar a l’administració

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de novembre de 2010, i per delegació del Ple, aprova per unanimitat el Dictamen 47/2010 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

El Dictamen conté sis observacions generals i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que s’haurien d’articular els mecanismes necessaris per retornar a l’objectiu inicial i prioritari que va recollir la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels disminuïts, que és el compliment de la reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores, i que les mesures alternatives proposades per la norma siguin realment l’excepció.

El CTESC constata que el Projecte de decret es fixa com a objecte l’establiment dels mecanismes d’intermediació laboral respecte a les persones amb discapacitat, però no incideix suficientment en un dels principals problemes que tenen aquestes persones a l’hora d’accedir a un lloc de treball, el fet que determinades ofertes d’ocupació no s’ajusten a les característiques reals del lloc de treball. També considera que s’hauria hagut de concretar més la gestió dels processos d’intermediació laboral, els procediments de declaració d’excepcionalitat i el seguiment i el control de les mesures alternatives autoritzades. Per concretar aquests aspectes, el CTESC considera que caldria complementar el Projecte de decret amb una ordre.

El CTESC considera que les cooperatives que compleixen les condicions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya, per ser cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, són equiparables a qualsevol tipus d’entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions i haurien de ser incloses com a entitats beneficiaries de les mesures alternatives establertes al Projecte de decret.

El CTESC valora positivament la concreció de l’arrodoniment que es fa en el còmput de la quota de reserva del 2% ja que així s’eviten interpretacions més restrictives.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat