CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2016

sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 5,0 No escau 56% Entre d’altres qüestions, el Govern ha acceptat ampliar el termini per presentar les al·legacions per justificar la codificació del residu segons el criteri del productor i també ha acceptat que per determinats residus es pogués incloure el tractament biològic (via de gestió D8).

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de setembre de 2016, va aprovar per disset vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2016 sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
 
El Dictamen consta de quatre observacions generals i nou a l’articulat.
 
A les observacions generals el CTESC considera que el Projecte de decret sotmès a dictamen dóna resposta a la necessitat d’actualitzar, regularitzar i per tant, adaptar la normativa catalana a la normativa actual vigent de l’àmbit estatal i europeu. Amb tot, constata la necessitat de garantir la seguretat jurídica associada a totes les vies de gestió de residus incloses a la guia tècnica a què es fa referència a la disposició addicional, raó per la que el CTESC considera que cal donar a aquesta guia el rang normatiu corresponent.
 
El CTESC considera que en alguns casos s’haurien d’establir criteris més concrets per a l’assignació de certs codis de residu i, així mateix, constata que, en alguns casos, l’assignació de les vies de gestió no resulta del tot exhaustiva, ja que s’observa que per a residus de composició assimilable però de diferent procedència, s’assignen vies de gestió diferents. En aquest sentit, el CTESC sol·licita que es clarifiqui el criteri.
 
En les observacions a l’articulat el CTESC proposa ampliar el termini que es dóna a la persona productora o posseïdora del residu per fer al·legacions en el procediment contradictori atès que considera que els 10 dies previstos pel Projecte de decret és un període de temps extremadament reduït.
 
El CTESC considera que la guia tècnica a què fa referència la disposició addicional, atès que és de desenvolupament de l’annex d’aquest decret, hauria de tenir algun rang normatiu que permetés formular discrepàncies per la via administrativa per part dels administrats.
 
El CTESC considera que a l’annex no queda clar si existeix un ordre de prioritat d’aplicació entre les opcions de gestió que es descriuen. El CTESC sol·licita que s’especifiqui que es tracta de vies alternatives i equivalents de gestió.
 
El CTESC proposa afegir la via de gestió D8 a una sèrie de residus per tal d’evitar l’excés de procediments contradictoris i atès que a Catalunya es disposa de plantes de tractament biològic que generen residu i no material compostable.
 
La resta de les observacions a l’articulat tenen contingut formal.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat