CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2008

sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
23 12,5 1,0 59% A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte 5 observacions que feien referència a articles o apartats que han estat suprimits del nou text de la norma. El Parlament ha recollit una observació referida al règim jurídic de l’Agència de Migracions de Catalunya

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de març, aprova per unanimitat el Dictamen 5/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.

El dictamen conté sis observacions generals i vint-i-vuit observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que el Consell considera que aquest Avantprojecte de llei hauria d’haver estat precedit i, posteriorment, vinculat al Pacte nacional per a la immigració. Tot i així, es valora positivament que el Govern de la Generalitat exerceixi la seva competència exclusiva en matèria de primera acollida de les persones immigrades.

En el Dictamen es considera que l’Avantprojecte de llei hauria d’establir uns mínims comuns en les diferents accions d’acollida que ja s’estan duent a terme a Catalunya i ajudar a desenvolupar-ne on no s’han començat a dur a terme. També es proposa que es defineixi amb més claredat els programes d’acollida especialitzada per tal de poder conèixer les seves característiques i continguts bàsics. D’altra banda es considera necessari que tant el servei de primera acollida com els programes d’acollida especialitzada, disposin d’una dotació de recursos suficients per poder tenir un correcte desplegament.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat