CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 21/2009

sobre el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 7,8 No escau 39% La majoria de les observacions acceptades pel Govern són de caràcter tècnic

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 6 d’octubre, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 21/2009 sobre el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint observacions a l’articulat.

En el dictamen es valora positivament que la norma finalitzi la seva tramitació, que s’aprovi i que entri en vigor ja que es considera que és un dels elements bàsics per a la construcció del Sistema de Qualificació i Formació Professional de Catalunya. També es considera com una de les peces clau per aconseguir un increment de la qualificació de les persones treballadores de Catalunya.

El CTESC entén que el Projecte de decret no hauria d’apuntar el sistema de qualificacions professionals com un possible referent en la negociació col·lectiva. El CTESC considera que ha de ser l’autonomia de les parts en la negociació col·lectiva qui decideixi el referent a aplicar.

També es posa de manifest que moltes empreses catalanes tenen seus o treballen en territori estatal, i en aplicació del principi de mobilitat de les persones, es considera convenient la màxima correspondència i/o reconeixement per tal que la qualificació a Catalunya sigui vàlida a tot l’Estat i viceversa.

En el dictamen es recomana que els continguts del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional siguin efectivament utilitzats en els sistemes d’informació i orientació professional, intermediació i formació professional. Per aquest motiu es considera necessària l’existència d’eines de gestió que permetin la seva utilització.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat