CTESC
Cercador

Dictamen 04/2012

sobre el Projecte de modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 78/2012, de 10 de juliol, de tercera modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,0 No escau 43% Dues de les observacions acceptades pel Govern fan referència a la suspensió del permís d’explotació. L’altra fa referència al dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o de les quals aquesta pugui disposar

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de febrer de 2012, aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 4/2012 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

El Dictamen conté dues observacions generals i set observacions a l’articulat.

El CTESC considera que la finalitat d’aquest Projecte de decret de millorar la competitivitat del sector del joc ha de ser compatible amb una planificació per part de l’Administració que tingui en compte la incidència social i la necessitat de reduir, diversificar i no fomentar l’hàbit del joc, tenint en compte les mesures per afavorir el joc responsable.

El CTESC considera que en la documentació facilitada no es justifica suficientment com incideix la situació econòmica actual en els resultats econòmics del sector, la qual cosa dificulta fer una valoració adequada de la proporcionalitat de les mesures proposades pel Projecte de decret.

Pel que fa a la sol·licitud de suspensió temporal, el CTESC recomana que el termini per presentar-la s’estableixi en dies naturals. Establir dies hàbils dificulta el còmput atès que comporta terminis diferents per dies festius locals que poguessin donar-se en els diferents serveis territorials. També recomana que s’elimini l’obligació de fer constar en la sol·licitud el termini de suspensió temporal que es sol·licita, donat el caràcter indefinit que la pròpia mesura estableix.

El CTESC considera que no s’hauria d'obligar a retirar la màquina al magatzem de l'empresa operadora quinze dies abans de la data d'inici de la suspensió temporal, ja que se li està restant quinze dies d'explotació a la màquina que ja ha ingressat la taxa fiscal sobre el joc.

El CTESC considera que les màquines que tinguin autoritzada la suspensió temporal del permís d'explotació, i per tant es troben fora d'explotació al magatzem de l'empresa operadora, no haurien de passar la inspecció tècnica per comprovar el seu correcte funcionament. En qualsevol cas la inspecció tècnica s’haurà de realitzar abans de la reactivació de l’explotació de la màquina.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat