CTESC
Cercador

Dictamen 36/2014

sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en material de prevenció i seguretat corresponents al department competent en material de seguretat pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions proposades pel CTESC.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

El Dictamen conté dues observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC posa de manifest que, tal i com ja es va assenyalar en el seu Dictamen 8/2010, considera que la delegació de la funció inspectora a les entitats col·laboradores en matèria de protecció civil és contrària al que estableix l’article 25 de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, que reserva l’exercici de les funcions inspectores al personal de protecció civil. La delegació de la funció inspectora a entitats col·laborades en matèria d’incendis també és contrària al que estableix l’article 26 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. El CTESC considera que la funció inspectora hauria de romandre en l’àmbit de l’exercici de la funció pública.

El CTESC també recomana més precisió quan es regulen els mitjans materials i personals i els requisits de solvència tècnica i financera de què han de disposar les entitats col·laboradores per poder exercir l’activitat.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat