CTESC
Cercador

Dictamen 10/2011

sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d'assessorament agrari a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d'assessorament agrari a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,0 No escau 40% El Govern ha acceptat dues observacions referides a qüestions tècniques que donen més coherència a la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2011, aprova per quinze vots a favor, tres en contra i dues abstencions el Dictamen 10/2011 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari a Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i cinc observacions a l’articulat.

El CTESC considera que, tot i que els nous requeriments que es demanen a les entitats d’assessorament faciliten la inscripció al Registre d’entitats que fins ara no l’havien pogut formalitzar, la simplificació en les exigències que es demanen a aquestes entitats, quant al nombre de tècnics o a altres aspectes, no haurien d’anar en detriment de l’esforç que han realitzat durant quatre anys les entitats actualment inscrites i no haurien de suposar un retrocés en la qualitat del sistema d’assessorament als productors.

També es demana que el departament competent en matèria d’agricultura vetlli perquè les entitats inscrites en el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya puguin ser reconegudes de manera automàtica en el registre d’altres comunitats autònomes

El CTESC considera que el personal tècnic assessor també ha de comptar amb els coneixements necessaris en gestió ambiental, per tal de poder realitzar els assessoraments pertinents.

Es recomana incorporar a la composició de la Comissió Coordinadora d’Assessorament Agrari de Catalunya les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat