CTESC
Cercador

Dictamen 13/2013

sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 245/2013, de 5 de novembre, d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 11,0 No escau 73% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. Les observacions que no s’han recollit recomanaven concretar alguns aspectes de la norma

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 29 de juliol de 2013, aprova per unanimitat el Dictamen 13/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.

El Dictamen conté dues observacions generals i quinze a l’articulat.

El CTESC recomana que els pressupostos generals de la Generalitat prevegin una dotació pressupostària, pròpia i suficient, per a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals i per al Tribunal Laboral de Catalunya, per tal de garantir l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves funcions.

Les observacions del Dictamen són bàsicament tècniques i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat