CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2009

sobre el Projecte de decret d'aplicació de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
24 12,0 No escau 50% Pràcticament totes les observacions acceptades són de caràcter tècnic

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2009, aprova per divuit vots a favor, set en contra i quatre abstencions el dictamen 18/2009 sobre el Projecte de decret d’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom a Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i vint-i-quatre a l’articulat.

El CTESC considera imprescindible que la Comissió Jurídica Assessora es pronunciï sobre si el desenvolupament previst a la disposició addicional 6ª LETA pot fer-se per via reglamentària o bé requereix l’aprovació d’una Llei pel Parlament de Catalunya. D’altra banda, tot i constatar la capacitat plena de la Generalitat per desenvolupar la LETA, i per no incórrer en possibles contradiccions que podrien obligar a modificacions posteriors, el CTESC considera que el Decret que es dictamina hauria de promulgar-se una vegada conegut el contingut del Decret estatal que està en procés d’elaboració.

En les observacions a l’articulat es posen de manifest una sèrie de mancances del Projecte de decret i destaquen les consideracions següents.

El CTESC posa de manifest la necessitat de respectar les disposicions de la Llei de protecció de dades.

Pel que fa al Consell del Treball Autònom de Catalunya, el CTESC considera que no pot ser un organisme amb menys facultats que el Consell del Treball Autònom Estatal i, d’altra banda, proposa una nova composició d’aquest òrgan.

El Dictamen considera que l’article 16 del Projecte de decret genera inseguretat jurídica atès que no especifica els barems i els llindars a partir dels quals la Comissió tècnica de valoració ponderarà els criteris que s’estableixen a l’apartat 1 del mateix article.

Així mateix, posa de manifest que l’associació que ha estat reconeguda com a representativa del treball autònom no pot tenir termini de durada i, en conseqüència, no se li hauria d’exigir que torni a sol•licitar el seu reconeixement presentant, novament, tota la documentació.

Finalment, el CTESC proposa especificar que l’àmbit dels acords d’interès professional pot ser territorial, sectorial i d’empresa o grup d’empreses.

CCOO, Pimec i Unió de Pagesos formulen un vot particular al Dictamen.

Pimec s’oposa a l’observació general 2ª atès que no comparteix la subordinació temporal del decret català al decret que s’està elaborant a nivell estatal. Així mateix, manifesta el seu desacord amb l’observació 2 a l’articulat atès que podria plantejar una situació d’inseguretat jurídica i es podria estar donant una extralimitació en anar més enllà de l’article 13 LETA.

Pimec també manifesta el seu desacord amb l’observació a l’articulat 4 relativa a la composició del Consell del Treball Autònom. No obstant l’anterior, considera que l’article 12.1.c del Decret hauria de recollir que, pel que respecta als representants de les associacions, federacions, confederacions o les unions d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms, no hi podrà haver més d’un membre en representació d’aquestes organitzacions.

El vot particular de CCOO manifesta que l’observació general 2ª situa en una posició subalterna a la Generalitat i planteja el dubte sobre la competència d’aquesta per desenvolupar la LETA. CCOO es manifesta a favor de la tramitació del decret de la Generalitat, independentment del procés en que es trobi decret estatal i el contingut que tingui.

En segon lloc, CCOO s’oposa a l’observació 4 a l’articulat i defensa el manteniment del text del Projecte de decret atès que considera que la proposta que es recull al Dictamen implica la disminució de la representativitat d’aquelles entitats o associacions no vinculades ni dependents d’organitzacions sindicals o empresarials.

En tercer lloc, CCOO considera que l’observació 22 a l’articulat implica donar caràcter “vitalici” al reconeixement de les associacions que demostrin, una primera vegada, el seu caràcter de representatives.

El vot particular d’Unió de Pagesos discrepa de la posició majoritària del CTESC pel que fa, d’una banda, a la manca de respecte al dret d’escollir lliurement els representants de les associacions professionals d’autònoms, tant en l’omissió de crítica al text proposat pel Govern al quart guió de l’article 12.1.c i, d’altra banda, per l’observació 20 a l’articulat.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat