CTESC
Cercador

Dictamen 06/2011

sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
18 3,5 No escau 19% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i d’aclariment de redaccions i conceptes de la norma

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 d’agost de 2011, aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

El Dictamen conté catorze observacions generals i divuit observacions a l'articulat.

El CTESC posa de manifest que el Projecte de decret que es dictamina desenvolupa la modificació de la Llei 10/1997 feta per la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, que no va ser sotmesa al dictamen previ del CTESC, i lamenta que el Govern hagi decidit, unilateralment, modificar substancialment la renda mínima d’inserció (RMI), sense obrir cap àmbit de diàleg social.

En segon lloc, el CTESC considera que els canvis introduïts a l’RMI exigeixen una llei que derogui la Llei 10/1997 i que suposi un nou model d’atenció.

El CTESC considera que la modificació de la Llei 10/1997 no és coincident amb la finalitat que aquesta reconeix a l’RMI atès que limita més les condicions d’accés i permanència. El CTESC també considera preocupant l’impacte social que poden tenir aquestes restriccions i assenyala que l’estalvi que comporta la seva aplicació podria veure’s superat pels costos socials.

Així mateix, el CTESC posa de manifest que no comparteix la modificació de l’RMI proposada pel Govern de la Generalitat perquè posa en perill la cohesió social al nostre país des del moment en que l’RMI deixa de ser una prestació de caràcter de dret subjectiu.

L’actual situació de crisi econòmica i la incapacitat del nostre mercat de treball per generar llocs de treball suficients per ocupar persones aturades que han esgotat les prestacions contributives i els subsidis per desocupació, converteix l’RMI en la darrera xarxa de protecció social que evita la caiguda d’aquestes persones en una situació de pobresa, privació econòmica i exclusió social.

El CTESC demana que es mantingui la concepció àmplia i flexible del PIRMI, amb la capacitat de resposta de l’actual RMI.

D’altra banda, el CTESC considera que aquesta reforma limita més el dret a accedir a la prestació econòmica de l’RMI i assenyala els canvis del nou model en matèria de requisits d’accés, procediment de tramitació, import i durada de la prestació.

Així mateix, el CTESC posa de manifest que la supeditació de les prestacions econòmiques de l’RMI a la disponibilitat pressupostària fa evident, una vegada més, la rellevància de millorar el sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya i d’incrementar els recursos propis.

D’altra banda, el CTESC, sense detriment de la necessitat de trobar solucions als problemes de responsabilitat interadministrativa entre l’Estat i la Generalitat, considera que el Govern de la Generalitat de Catalunya hauria de mantenir l’última xarxa de protecció econòmica per a les persones sense accés a ingressos derivats o no del treball.

En observacions més concretes, el CTESC considera que el concepte de pobresa severa és massa genèric i no inclou criteris objectivables com és el supòsit de les persones sense cap tipus de recurs econòmic; que s’han d’establir mecanismes àgils de gestió de l’RMI per afavorir la reinserció aboral i que la situació legal de cessament d’activitat dels treballadors autònoms no es pot considerar com a baixa voluntària en el treball, i per tant ha de permetre l’accés a l’RMI un cop esgotada la prestació esmentada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat