CTESC
Cercador

Dictamen 12/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 1,0 0,0 17% El Govern ha acceptat una observació referida a qüestions formals de la norma No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2013, aprova per vint vots a favor, un en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

El Dictamen conté cinc observacions generals i set observacions a l’articulat.

El CTESC considera poc adequada la tècnica jurídica de modificar una Llei per introduir-hi un nou contingut no previst, en aquest cas introduir el joc en els centres recreatius turístics. D’altra banda considera que es vulnera el principi de jerarquia normativa quan es faculta un Pla director urbanístic per modificar l’establert en la Llei.

Es considera que l’admissió de les activitats del joc i apostes en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou significa un canvi essencial del model turístic de caràcter recreatiu i d’esbarjo familiar actualment implantat.

El CTESC considera que les garanties per preservar els drets i els interessos dels menors, contingudes en la norma, haurien de ser més precises. Proposa que s’estableixi que els casinos han d’estar aïllats de la resta d’usos, sense visibilitat exterior i que comptin amb mecanismes de control d’entrada. D’altra banda, el CTESC recomana que no s’autoritzi la concessió d’operacions de crèdit a jugadors, ja que pot fomentar la ludopatia i ser perjudicial per a persones amb patologies vinculades al joc.

El CTESC constata que la nova regulació de la base imposable i la no exigència de les taxes respectives constitueix un greuge comparatiu respecte d’altres operadors de joc a Catalunya que en la seva cartera de serveis ofereixen els mateixos tipus de joc i suposa competència deslleial.

El CTESC considera que la modificació del tipus impositiu no hauria d’afectar negativament la recaptació actual, l’evolució de la qual hauria de presentar una correlació positiva amb l’evolució de l’activitat. En aquesta línia, es proposa graduar la variació del tipus impositiu en funció de com varien les bases imposables fruit dels projectes d’inversió que es puguin anar materialitzant.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat