CTESC
Cercador

Dictamen 46/2010

sobre el Projecte de decret del registre de delegats i delegades de prevenció

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 3,5 No escau 35% Al realitzar el còmput de les observacions no se n’han tingut en compte dues d’elles ja que feien referència a qüestions generals. Les observacions acceptades són de tipus formal

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2010, i per delegació del Ple, aprova per unanimitat el Dictamen 46/2010 sobre el Projecte de decret del registre de delegats i delegades de prevenció.

El Dictamen conté quatre observacions generals i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament la voluntat del Departament de Treball de reformar el procediment de registre dels delegats i delegades de prevenció i coincideix amb la necessitat d’aquesta reforma.

Durant els sis anys en què s’ha utilitzat el registre, tant l’Administració com els agents socials han detectat aspectes millorables en el sistema de comunicació d’elecció dels delegats/ades de prevenció. Atès que la detecció d’aspectes millorables ha generat diverses actuacions i mesures, algunes de forma tàcita i unes altres mitjançant instruccions concretes, el CTESC considera que seria bo que s’incorporessin al nou Decret aquestes mesures que ja s’estan aplicant.

El CTESC valora positivament l’impuls que el Projecte de decret dóna a la tramitació electrònica i recomana que s’aposti decididament per la utilització de mitjans electrònics i, en aquest sentit, que s’estableixin les necessitats que cal cobrir i els terminis d’implementació.

El CTESC també considera que l’organització interna del registre no ha d’impossibilitar el dret que té la ciutadania a utilitzar un registre territorial que no sigui el propi del centre de treball.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat